Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dance Infinity

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en voor alle activiteiten, klanten, bezoekers, overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dance Infinity.

  1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder;
Dance Infinity: Dansbedrijf van Lizette Vos.
Klant: opdrachtgever CQ deelnemer van activiteiten van Dance Infinity.
Bezoeker: Gast, bezoeker of introducee van een klant tijdens activiteiten van Dance Infinity
Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden Dance Infinity.

  1. Werkingsfeer

2.1   Deze voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Dance Infinity en de klant, deelnemer en/of bezoeker.
2.2   De voorwaarden kunnen ten alle tijden door Dance Infinity worden vernieuwd. De klant en bezoeker zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de nieuwste versie, welke altijd op de website vermeld staat. Dance Infinity geeft geen berichtgeving over deze genoemde updates.

  1. Algemene regels

3.1   Bezoekers en klanten dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de activiteit van Dance Infinity te houden aan de Algemene Voorwaarden Dance Infinity en de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door Dance Infinity of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan. Dance Infinity is bevoegd om personen die wegens wangedrag verwijderd zijn, de toegang tot bezoek en/of deelname van activiteiten van Dance Infinity te blijven weigeren, ook indien dit gaat om klanten/deelnemers die reeds bezig zijn met een activiteit van Dance Infinity. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds al dan niet betaalde) factuur.
3.2   Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Dance Infinity door toedoen van een bezoeker of klant, kunnen verhaald worden. Zie ook punt 4.1.
3.3   Dance Infinity heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten of te weigeren van deelname of bezoek aan activiteiten van Dance Infinity.
3.4  Minderjarigen kunnen niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) opdracht geven of inschrijven voor een activiteiten van Dance Infinity. Ouder(s)/verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
3.5   Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Dance Infinity bezoekers mee te nemen naar een activiteit van Dance Infinity.
3.6  Dance Infinity maakt beeld- en/of geluidsopnames van activiteiten van Dance Infinity voor redactionele,  promotie- en andere doeleinden (bijvoorbeeld voor de website, de krant, youtube, social media). De klant verleent hiervoor bij herhalende activiteiten toestemming of geen toestemming middels een toestemmingsverklaring. De klant verleent hiervoor toestemming of geen toestemming bij incidentele activiteiten door ter plekke aan Dance Infinity kenbaar te maken wanneer zij niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden.
3.7   Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) van Dance Infinity is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van Dance Infinity. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
3.8   Alle activiteiten van Dance Infinity zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een deelnemer dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de activiteit op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) klant aan Dance Infinity zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 150,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Dance Infinity een verdere schadeclaim van Dance Infinity en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
3.9  Tijdens activiteiten van Dance Infinity geldt een algeheel rookverbod en is het verboden om verdovende middelen en/of wapens mee te nemen, te verhandelen en/of te gebruiken.
3.10 Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen, horloges en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór deelname aan activiteiten van Dance Infinity, tenzij anders met Dance Infinity overeengekomen. Voor uw eigen veiligheid mag er geen kauwgom of iets dergelijks worden gegeten tijdens activiteiten van Dance Infinity.
3.11  Klanten van Dance Infinity dragen gepaste kleding en schoeisel. Dit betekent dat het geen belemmering mag zijn in het bewegen en dit de dansruimte niet mag aantasten.

  1. Aansprakelijkheid

4.1   Verlies van- of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van Dance Infinity,  zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een klant of bezoeker,  zullen te allen tijde worden verhaald op de klant of de bezoeker.  Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.
4.2  Dance Infinity is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dance Infinity stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat een gepaste actie ondernomen kan worden.
4.3  Bezoek en deelname aan activiteiten van Dance Infinity is geheel op eigen risico. Dance Infinity is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van deelname of bezoek van activiteiten van Dance Infinity. Dance Infinity is niet aansprakelijk voor het ontstaan of verergeren van lichamelijk letsel.  Wanneer een klant een blessure of gezondheidsproblemen heeft en toch meedoet met de activiteit, dient Dance Infinity vooraf op te hoogte gesteld te worden van de blessure. De klant neemt geheel op eigen risico deel aan activiteiten van Dance Infinity.

  1. Opdrachten en betalingen

5.1   Er is voor kunsteducatie wettelijk een BTW percentage vastgesteld. Dit percentage is verschillend voor personen onder en boven de 21 jaar.  Dance Infinity maakt gebruik van de KOR waardoor de BTW niet op de factuur staat vermeld.
5.2   Betalingen kunnen uitsluitend overgemaakt worden op het rekeningnummer welke vermeld staat op de factuur. Contante betaling is na afstemming mogelijk wanneer niet voldaan kan worden aan het verzoek tot betaling per bank. Klanten welke gebruik maken van een CJP- tegoed, kunnen via CJP de (gedeeltelijke) betaling voldoen.
5.3   De betalingstermijn is 30 dagen. Indien een openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van klant.
5.4  Het missen van een activiteit of annuleren ten laatste 48 uur voor de geboekte activiteit, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op kwijtschelding of terugbetaling van het factuurbedrag.
5.5   Wanneer de dansdocent ziek is, zal Dance Infinity haar uiterste best doen om vervanging te regelen. Wanneer dit niet mogelijk is, komt de dansactiviteit te vervallen. Bij sprake van onvoorziene omstandigheden en/of overmachtsituaties, kan Dance Infinity de lessen laten vervallen. In al deze genoemde gevallen is er geen restitutie van lesgeld.

  1. Privacyverklaring

6.1   Dance Infinity gebruikt de persoonsgegevens van de klant voor de verwerking van financiën, mogelijkheden om opgenomen materiaal te gebruiken en contact te zoeken met de klant indien nodig. De klant is verplicht deze gegevens te verstrekken, anders kan er geen opdracht CQ samenwerking plaatsvinden. Eén jaar na datum van beëindiging van de samenwerking worden deze gegevens vernietigd.
6.2  De persoonsgegevens zijn enkel in gebruik bij de eigenaresse en zo nodig bij uitzondering de werknemers van Dance Infinity.
6.3  De klant heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens en de keuze voor gebruik van beeldmateriaal welke op het aanmeldformulier zijn ingevuld. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Dance Infinity; zowel per mail als via het contactformulier op de website.

  1. Klachten

7.1  Klanten kunnen desgewenst hun klacht(en) schriftelijk bij Dance Infinity indienen.
7.2 Dance Infinity maakt binnen 1 maand na het ontvangen van de klacht schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.